ראיון של הרב אמנון יצחק עם אמנון לוי ערב פסח תש"פ [כולל הראיון המלא] 07-04-2020

https://hasifot.com/v/153

תאריך פרסום: 07.04.2020 18:58

פירוט

מנחת אשר 

בתקופת הקורונה עה כח

 

האם להתיר לזקנים בודדים להשתתף בליל הסדר ע"י תוכנת מחשב לשאלת רבים?

 

 היות ועפ"י תקנות הממשלה מחשש התפשטות המגפה הרבה זקנים ואנשים בודדים יצטרכו לבלות את ימי החג לבדם בבית, האם מותר להשתמש באמצעים שונים כמו סקייפ וזום ) zoom - skype )כדי שיוכלו להשתתף בליל הסדר ולהרגיש במקצת כאילו הם נוכחים בבית ילדיהם או חבריהם. וראיתי פסק של כמה רבנים חשובים שהתירו את הדבר הזה, 

 

ולענ"ד חלילה להקל בזה, ויש בזה חשש חילול שבת ויו"ט דאורייתא.

 

 הנה הרבנים החשובים סמכו דבריהם על דעתם של כמה וכמה מחשובי הפוסקים בני עדות המזרח, דאין איסור כלל להדליק חשמל ביו"ט, מלבד עובדין דחל וזילותא דשבתא. ועוד כתבו דאף שכמה מהרבנים האשכנזים החמירו, אך אף לשיטתם, אין זה אלא במי שמדליק את האור או מפעיל כלי חשמלי, אבל כאשר המכשיר כבר דלוק אלא שעושה בו שימוש כדי לתקשר עם חבירו ודאי אין בו איסור.

 

 ולדעתי טעו בזה בתרתי, ושתי ההנחות הנ"ל אינן נכונות,

 

 ואבאר. הנה כבר כתבתי במק"א )שו"ת מנחת אשר ח"א סימן ל'( דאף שאכן כך נקטו כמה וכמה מגדולי הספרדים וגם מקצת מן הגדולים של בני אשכנז כמו הערוך השלחן )בקובץ בית ועד לחכמים, ונדפס לאחרונה בשו"ת ערוך השלחן סי' ז'(. אך6 באמת כל המתירים לא הבינו כלל את מהות החשמל וחשבו ל תומם שחום האש נמצא חבוי בתוך החוטים ואין האדם אלא מגלה אותו, ובדמיונם חשבו לדמות את המדליק את החשמל למעביר אש מנר לנר.

 אך באמת אין הדבר כן, ואין כל דמיון בין המדליק מאור חשמלי למעביר אש ממקום למקום, ואין בחוטים כל כח וחום של אש.

 ובערוך השלחן כתב להדיא בתשובתו דאפשר שאין בדבריו ממש משום שאינו בקי בענין החשמל וטבעו, עי"ש. 

 

וגם מה שכתבו דאף לדעת המחמירים שאסור להדליק חשמל ביו"ט אין זה אלא במי שמדליק, משא"כ בנידון דידן שהחשמל כבר דלוק מערב יו"ט, 

 

טעות הוא בידם, דבאמת בכל דיבור שמדבר האדם הוא גורם לשינויים בזרימת החשמל,

 

 וכבר ביארתי בשו"ת מנחת אשר )שם סימן ל' – ל"א וח"ב סימן ל"ד( שיש בזה חשש מלאכה דאורייתא.

 

 ומטעם זה נמנעים כל יראי ה' מלהשתמש במגבירי קול בשבת או לדבר בטלפון בשבת, וכן הדבר בנידון דידן. 

 

ומלבד החששות שיש בזה מעיקר הדין, ברור כשמש בצהריים, שאם נתיר דבר זה, תהיה בכך פירצה גדולה ולא נוכל להסביר אח"כ, מה יום מיומיים, דהלא בכל שנה ושנה ובכל יום ויום ובכל מקום ומקום יש זקנים בודדים וחולים המרותקים לביתם, ויאמרו כבר התירו פרושים את הדבר. החכם עיניו בראשו, והחכם רואה את הנולד, ובכל הנוגע לשימוש בשבת במכשירי חשמל, אלקטרוניקה וטכנולוגיה מודרנית, כל פירצה תתרחב ועלול למוטט את חומת הדת. חכמים הזהרו בדבריכם.

מקור הכתבה על מנחת אשר

פלייליסטים

קורונה ראיונות בתקשורת

 
1824 צפיות   14.05.2021 10:59:56